Klachten


V. Wat moet ik doen als ik een klacht heb over, of gericht aan, de vaccinatiepunten binnen ELZ Kempenland?


De vaccinatiepunten proberen zo vlot en efficiënt mogelijk iedereen te vaccineren. Wanneer er toch iets niet naar wens is verlopen, kan de burger of medewerker een klacht indienen.  Een klacht is een herkenbare uiting van ontevredenheid over een dienstverlening, handeling of gedraging van het vaccinatiecentrum of het achterwege blijven ervan. Dit kan voor de vaccinatiepunten Turnhout, Hoogstraten en Ravels via de Eerstelijnszone Kempenland. Elke klacht wordt in discretie en met anonimiteit behandeld. Voor klachten over de werking van de vaccinatiepunten is het aanspreekpunt de klachtencoördinator.


De klachtenafhandeling gebeurt conform volgende procedure.


Wenst u een klacht in te dienen, dan kan dit schriftelijk per brief of per e-mail. Je ontvangt binnen een termijn van 14 dagen van ons bericht of de klacht ontvankelijk is en wie jouw klacht behandeld. Het klachtenformulier kan u hieronder raadplegen.

Mocht u niet tevreden zijn me ons antwoord op uw klacht, dan kan u steeds bij het Agentschap Zorg en Gezondheid een klacht indienen. De regiocoördinatoren zullen dit dan bespreken met het desbetreffende vaccinatiecentrum. Er is hiervoor een online klachtenformulier beschikbaar via de contactpagina op https://www.laatjevaccineren.be/een-melding-over-de-werking-van-je-vaccinatiecentrum.