WAT DOEN WE?


Beleids- en actieplan 2024 - 2026

Voor het schrijven van ons beleids- en actieplan van 2024 tot 2026 doorliepen we een heel traject. We organiseerden workhops met onze clusters en toetsten de doelstellingen regelmatig af met ons bestuur en het werkverld.


Het resultaat vind je via onderstaande knop. 

Speerpuntennota voor lokale besturen

In het licht van de nieuwe meerjarenplannen van de lokale besturen bezorgden we de 10 lokale besturen in onze regio aan het begin van 2024 een speerpuntennota met een aantal thema’s die als prioriteit naar voor geschoven werden door patiëntenorganisaties, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgerverenigingen. Deze thema’s zijn als speerpunten opgenomen in het huidige beleids- en actieplan van Eerstelijnszone Kempenland en zijn breed ondersteund door welzijnsverenigingen, lokale besturen en eerstelijnsactoren. Het volledige beleids- en actieplan van 2024-2026 is hierboven ook terug te vinden.  


Op basis van de input van patiëntenorganisaties, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgerverenigingen én onze 4 clusters, werden enkele aanbevelingen en suggestie voor beleidsmakers geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in onderstaande speerpuntennota. 


Brochure 2023 'Op weg naar een zorgzame zone'

OPDRACHTEN ZORGRAAD


1. Op het niveau van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn zorgteam

 • Aanbieden van ondersteuning bij de coördinatie van complexe en chronische zorg
 • Zorgen voor interdisciplinaire samenwerking
 • De personen met een zorg- en ondersteuningsnood en informele zorgaanbieders ( = mantelzorgers en vrijwilligers) betrekken als volwaardige partner in de zorg


2. Op het niveau van de buurten en wijken in de eerstelijnszone: zorgen voor informele en buurtgerichte zorg door

 • Ondersteuning van het lokaal sociaal beleid (afstemming van de lokale sociale hulp- en dienstverlening)
 • Ondersteuning van het Geïntegreerd Breed Onthaal
 • Samenwerking tussen formele en informele zorgaanbieders stimuleren


3. Op het niveau van de eerstelijnszone

 • Zorgen voor een goede analyse van vraag en aanbod en voorstellen uitwerken voor een betere afstemming ( = ‘populatiemanagement’)
 • De zorgaanbieders helpen zich beter te organiseren
 • Vorming aanbieden
 • Het klachtenbeleid ondersteunen
 • Digitale gegevensverwerking en een actuele sociale kaart stimuleren
 • Signalen oppikken en oplossingen voorstellen


4. Op regionaal en Vlaams niveau

 • Overleggen met de regionale zorgplatformen over het zorgaanbod
 • Medewerking verlenen aan het Vlaamse kwaliteitsbeleid
 • Meewerken aan de realisatie van de gezondheids- en welzijnsdoelstellingen


De Zorgraden worden daarbij ondersteund door VIVEL, het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn.